KLOMARK s.r.o.

Půjčovna autoboxů a nosičů

telefon: +420 602 457 221

Zámečnické práce

svařování plamenem, CO2, svařování obloukem, výroba konstrukcí apod.

Půjčovní řád

Podmínky zapůjčení autoboxů a nosičů

 1. Zákazník při zapůjčení předkládá minimálně dva doklady prokazující jeho totožnost (OP, ŘP, cestovní pas, rodný list).
 2. Zákazník uhradí za vypůjčené autopříslušenství vratnou zálohu a půjčovné ve výši dle platného ceníku.
 3. Zapůjčit autopříslušenství lze i mimo pracovní dobu po telefonické dohodě.
 4. Minimální účtovaná sazba za zapůjčení je jeden den.
 5. Při předběžné rezervaci uhradí zákazník zálohu ve výši 50% z ceny půjčovného dle platného ceníku a doplatek půjčovného vč. zálohy za autopříslušenství uhradí při jeho převzetí. Záloha z ceny půjčovného je v případě nevyzvednutí zákazníkem ve sjednaném termínu nevratná.
 6. V případě zajištění montáže autopříslušenství nehradí zákazník cenu za montáž.

Předání zapůjčeného autopříslušenství

 1. Zákazník při zapůjčení předkládá minimálně dva doklady prokazující jeho totožnost (OP, ŘP, cestovní pas, rodný list).
 2. Při předání zapůjčeného autopříslušenství vyhotoví půjčující smlouvu o pronájmu obsahující především tyto údaje – termín zapůjčení a vrácení autopříslušenství, výši půjčovného, výši kauce a údaje o typu zapůjčeného autopříslušenství a jeho stavu.
 3. Dále pak jméno, příjmení a bydliště zákazníka, vč. čísla dokladu, kterým prokázal svou totožnost a kontaktní údaje (telefon, mob. telefon).
 4. Zákazník stvrzuje svým podpisem svůj souhlas s údaji uvedenými v protokolu a také platnost těchto údajů.
 5. Zároveň uděluje výslovný souhlas s tím, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů budou zpracovávána jeho osobní data, která jsou na protokolu uvedena, za účelem jejich využívání v rámci předmětu podnikání.
 6. Protokol o zapůjčení nabývá platnosti dnem převzetí zapůjčeného autopříslušenství zákazníkem nebo dnem podpisu obou smluvních stran.

Podmínky vrácení

 1. Zákazník je povinen vrátit zapůjčené autopříslušenství v sjednaném termínu.
 2. V případě, že zákazník nemůže z jakéhokoli důvodu vrátit zapůjčené autopříslušenství ve sjednaném termínu, je povinen informovat o prodloužení zápůjční doby a to nejméně jeden pracovní den před uplynutím sjednaného termínu vrácení.
 3. V případě, že zákazník zapůjčené autopříslušenství ve sjednaném termínu nevrátí a neinformuje o tom řádně a včas dle bodu 2 Podmínek vrácení, je povinen uhradit, za každý započatý den nad sjednaný termín půjčovné, vč. 100% příplatku za nedodržení termínu vrácení, a to s ohledem na narušení rezervačního systému.
 4. Zákazník vrací autopříslušenství zbavené všech nečistot způsobených provozem. V případě vrácení znečištěného autopříslušenství je zákazník povinen uhradit poplatek 100,-Kč bez DPH na náklady čištění.
 5. Vrátit autopříslušenství lze dle předem sjednaného termínu nebo po tel. dohodě.
 6. V případě, že zákazník odstoupí od předem sjednané dohody o zapůjčení autopříslušenství, nebo vrátí autopříslušenství před sjednaným termínem vrácení nemá nárok na vrácení poměrné částky půjčovného.
 7. Při vrácení autopříslušenství je zákazníkovi vrácena záloha za zapůjčení.
 8. V případě poškození či ztráty zapůjčeného autopříslušenství bude při vrácení zálohy za zapůjčení vyúčtována náhrada škody.

Poškození zapůjčeného autopříslušenství

 1. Částečné poškození – v případě, že došlo k jakémukoli poškození zapůjčeného autopříslušenství, které neodpovídá běžnému opotřebení, je zákazník povinen uhradit náhradu škody odpovídající vzniklé škodě, kterou určí dle hodnoty autopříslušenství zodpovědný pracovník firmy.
 2. Úplné zničení - v případě úplného zničení autopříslušenství nebo jeho části je zákazník povinen uhradit hodnotu odpovídající rozsahu zničení, resp. odpovídající hodnotě autopříslušenství v době jeho zničení.
 3. Ztráta nebo odcizení – v případě ztráty či odcizení zapůjčeného autopříslušenství je zákazník povinen uhradit cenu autopříslušenství dle platného ceníku v jeho plné výši. V případě, že zákazník neoznámí ztrátu či odcizení bez prodlení pracovníkovi firmy, se kterým sjednával zapůjčení, je povinen uhradit částku za zapůjčení za dobu, která převyšuje sjednaný termín vrácení autopříslušenství.
 4. Při vrácení nepoškozeného autopříslušenství bude zákazníkovi vrácena zpět zaplacená záloha v plné výši.

úvodní stránka
Milan Marek - TMT servis

Copyright © 2024 by Milan Marek - TMT servis | realizace Regional | Soubory cookies